mgr inż. M.ałgorzata Chętkiewicz » 721 795 721 »

Sieć wodociągowa

Co jest potrzebne do sporządzenia oferty? Abyśmy mogli dokonać rzetelnej kalkulacji i wyceny opracowania dokuemntacji sieci wodociągowej potrzebujemy skan warunków z zakładu wodociągowego. Jeżeli Inwestor jeszcze ich nie posiada wystarczy lokalizacja działki, która ma zostać zasilana w wodę. Sieć wodociągowa zazwyczaj zlokalizowana jest w pasie drogwym. Obecnie dostępne są serwisy mapowe, na których bez problemu lokalizujemy obszar, na którym projektować będziemy sieć wodociągową. Sprawdzamy, czy na tym obszarze jest zatwierdzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli nie, wydłuża to cały proces projektowania wodciągu, ponieważ musimy uzyskać decyzję lokalizacji celu publicznego.

Podstawowe uzgodnienia uzyskiwane w czasie projektu sieci wodociągowej:

 • Uzgodnienie projektu z Rzeczoznawcą p.poż.
 • Uzyskanie Protokołu z narady Koordynacyjnej (dawniej ZUDP)
 • Uzyskanie Decyzji  od Zarządy Drogi/ Właścicela Gruntu
 • Uzyskanie uzgodnienia w Zakładzie wodociągowym
 • Uzyskanie Decyzji Konserwatora (jeśli wymagane)

Materiał rurociągu

Najczęściej wodociąg jest wykonany z rur: PEHD (RC) łączonych poprzez zgrzewanie, PVC bądź z żeliwa.

Uzbrojenie sieci

Podstawym uzbrojeniem sieci wodociągowej są zasuwy i hydranty nadziemne DN 80 PN10 łamane, z podwójnym zamknięciem kulowym, zlokalizowane na odgałęzieniu w rozstawie co 150 m oraz na końcu wodociągu.

Roboty budowlane - jak wygląda budowa sieci wodociągowej?

Wymagania ogólne

Wszystkie prowadzone roboty powinny być wykonane zgodnie z wytycznymi realizacji ujętymi w opisie technicznym dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniami: z zakładem wodociagowym, z zarządcą drogi oraz z Naradami Koordynacyjnymi.

Materiały użyte do budowy sieci wodociągowej powinny być dopuszczone do powszechnego obrotu, powinny spełniać Polskie Normy i posiadać aprobatę techniczną do stosowania w sieciach wodociągowych oraz atest Polskiego Zakładu Higieny.

Uzbrojenie na sieci powinno być trwale oznakowane w terenie za pomocą tabliczek przytwierdzonych do ścian budynków, ogrodzenia lub słupkach zgodnie z normą.

Próba szczelności

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń wodociągu należy przeprowadzić próbę szczelności.

Próby szczelności  należy  wykonywać  dla  kolejnych  odbieranych  odcinków  przewodu,  ale  na  żądanie  inwestora  należy  również  przeprowadzić  próbę   szczelności  całego  przewodu. Zaleca  się  przeprowadzać próbę  ciśnieniowa  hydrauliczną,  jednakże  w  przypadkach uzasadnionych  względami  techniczno – ekonomicznymi  można  stosować  próbę  pneumatyczną.

Sposób  przeprowadzania  i pełny zakres wymagań związanych z  próbami szczelności  podane  są   w  normie  PN-B-10725:1997.

Płukanie i dezynfekcja przewodu

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód poddać płukaniu używając w tym celu czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna umożliwić usuniecie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie. Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upoważnionej . Jeżeli wyniki badań wskazują na potrzebę dezynfekcji przewodu, proces ten powinien być przeprowadzony przy użyciu np. roztworów wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin ( zaleca się stężenie 1 l podchlorynu sodu na 500 l wody ) . Po tym okresie kontaktu, pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić ok.10 mg CL 2/ dm³. Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy ponownie go wypłukać.

Oznakowanie rurociągów

Na głębokości ok. 30 cm nad rurociągami ciśnieniowymi należy je oznakować taśmą PCV szerokości 15 cm koloru niebieskiego z wkładką metalową rozwiniętą w osi przewodu. Po zakończeniu robót uzbrojenie wodociągu oznakować tablicami informacyjnymi zgodnie z normą PN-74/B-09700.

Układanie rurociągów

Uprawniony geodeta wytycza w terenie zaprojektowaną oś wodociągu w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy,  a na odcinkach prostych co 30-50m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwóch stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.

Rurociągi układane w ziemi winny mieć podłoże naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0.05 Mpa wg PN-86/B-02480 dające się odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać  +/-3cm. Zdjęcie tej warstwy powinny być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu.

Montaż przewodów

Przewody z PE montować w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakże z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż +5°C.

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność. Szczegółowe warunki montażu różnych rodzajów złącz z PE są podane przez producentów tych wyrobów. Rury PE należy połączyć w następujący sposób przez:

 • Zgrzewanie doczołowe, stosowane głównie dla rur o średnicach większych niż 63 mm
 • Zgrzewanie elektrooporowe, stosowane głównie dla rur o średnicach mniejszych niż 63mm

Roboty ziemne

Dno wykopu należy przygotować w taki sposób, by po ułożeniu rury spoczywały na całej swej długości. Nacisk rury na podłoże powinien rozkładać się równomiernie. Pod zasuwami, hydrantem i kształtkami żeliwnymi wykonać bloki podporowe z betonu B-15, o grubości 15 cm.Wszystkie części rurociągu przed opuszczeniem go do wykopu należy oczyścić i sprawdzić czy w czasie transportu nie uległy uszkodzeniu. Elementy uszkodzone wymienić.

Zasypka wykopów

Zasypkę wykopów wykonywać przy użyciu sypkiego gruntu miejscowego kat. I lub kat. II bez kamieni, zbryleń i korzeni lub gruntem dowiezionym. Podstawową warstwę zasypową do wysokości 0,30 m powyżej wierzch rury, prowadzić warstwami 15 – 20 cm. Dalsze zasypywanie prowadzić gruntem rodzimym z zagęszczaniem lekkim sprzętem. Zasyp rurociągu przeprowadza się w trzech etapach:

 1. wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń rur i armatury,
 2. po próbie szczelności rurociągu z przeprowadzeniem odnośnych badań - wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń rurociągu,
 3. zasyp wykopu do powierzchni terenu.

Rurociągi zasypywać ręcznie na wysokość 20-30 cm nad wierzch rury warstwami, ze starannym ubijaniem po obu stronach rury. Warstwa przykrywająca, która występuje od 0,2 do 1,0 m nad wierzchołkiem rury, może być zagęszczana za pomocą średniej wielkości zagęszczarek wibracyjnych. Ciężkie urządzenia zagęszczające wolno stosować dopiero przy przykryciu powyżej 1,0 m.

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określić za pomocą wskaźnika lub stopnia zagęszczenia.

Odbiór robót

Warunkiem odbioru robót jest przeprowadzenie próby szczelności wodociągu.

Po pozytywnej próbie szczelności, przed oddaniem wodociągu do eksploatacji wykonany rurociąg należy poddać płukaniu wstępnemu, dezynfekcji, płukaniu końcowemu i dechloracji.

Odbiór robót należy przeprowadzić w oparciu o normę PN-B-10725;1997 i zgodnie z „Wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Przed zasypaniem przewodu należy przeprowadzić odbiór techniczny i powykonawczy pomiar geodezyjny.

Budowa kanalizacji sanitarnej

Co jest potrzebne do sporządzenia oferty?

Abyśmy mogli dokonać rzetelnej kalkulacji i wyceny opracowania dokuemntacji sieci wodociągowej potrzebujemy skan warunków z zakładu wodociągowego. Jeżeli Inwestor jeszcze ich nie posiada wystarczy lokalizacja działki, która ma zostać zasilana w wodę. Sieć wodociągowa zazwyczaj zlokalizowana jest w pasie drogwym. Obecnie dostępne są serwisy mapowe, na których bez problemu lokalizujemy obszar, na którym projektować będziemy sieć wodociągową. Sprawdzamy, czy na tym obszarze jest zatwierdzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli nie, wydłuża to cały proces projektowania wodciągu, ponieważ musimy uzyskać decyzję lokalizacji celu publicznego.

Podstawowe uzgodnienia uzyskiwane w czasie projektu sieci wodociągowej:

 • Uzyskanie Protokołu z narady Koordynacyjnej (dawniej ZUDP)
 • Uzyskanie Decyzji  od Zarządy Drogi/ Właścicela Gruntu
 • Uzyskanie uzgodnienia w Zakładzie wodociągowym
 • Uzyskanie Decyzji Konserwatora (jeśli wymagane)
 • Obliczenia konstrukcyjne doboru rurociągu

Materiał średnice

Kanalizację sanitarną zprojektujemy głównie z rury kamionkowych kielichowych wewnętrznie glazurowanych , PVC – U  bądź PP.

Montaż rur prowadza na dnie wykopu układając je na wyprofilowanym łożysku nośnym, łącząc je za pomocą kielichów i uszczelek. W przypadku gruntu zwartego rury układać na podsypce piaskowej grubości 15 cm, stosując do zasypki również na grubość 15 cm ponad wierzch rury zasypkę ochronną z piasku.

Spadki  i zagłębienia

Minimalne spadki na kanałach grawitacyjnych:

 • Kanał 0,20 i = 0,5%
 • Kanał 0,25 i = 0,4%
 • Kanał 0,3 i = 0,3%
 • Kanał 0,50 i = 0,2%

Studzienki kanalizacyjne

Zależnie od wymagań zakładu wodociągowego projektujemy studnie z kręgów betonowych, łączonych na uszczelki, ze szczelną częścią denną studzienki. Studnie kanalizacyjne betonowe zlokalizowane w pasie drogowym powinny być zakończone stożkiem betonowym.

Należy  fabrycznie w ścianach studni  osadzić  tuleje dla rur z kamionki/ PVC/ PP. 

Kinety studni betonowych powinny być wykonane fabrycznie z zachowaniem zasady licowania kanałów. Rzędne góry studzienek należy dostosować do terenu istniejącego ( do rzędnych rzeczywistych)

Wykonawstwo sieci - jak budujemy kanalizację?

Wytyczne ogólne

Należy bezwzględnie przestrzegać wymagań zawartych w uzgodnieniach. Roboty objęte projektem winne być wykonywane przez wykonawców posiadających stosowne dla tego zakresu robót uprawnienia.

O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić użytkowników uzbrojenia i zlecić im nadzór nad wykonywanymi robotami.

Istniejące uzbrojenie należy obowiązkowo wytyczyć z udziałem użytkowników uzbrojenia w terenie oraz ustalić warunki prowadzenia robót w jego rejonie.

Wykopy w rejonie uzbrojenia wykonywać obowiązkowo systemem ręcznym z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem przedstawicieli służb eksploatacyjnych użytkowników. Sposób zabezpieczenia na czas robót należy dostosować do zaleceń użytkowników uzbrojenia.

Zasypkę wykopów gruntem rodzimym można zasypywać jedynie wtedy, gdy jest on piaszczysty, bez kamieni i po uzyskaniu zgody nadzoru inwestorskiego, gruz i ziemię nienadającą się do zasypania wykopu wywieźć do utylizacji.

Podsypkę i obsypkę kanałów po wykonaniu zgłosić do odbioru przez zakład wodociągowy.

Trasowanie i niwelacja

Trasy sieci winny być wytyczone przez uprawnioną firmę geodezyjną. Trasę sieci należy przeniwelować, sprawdzając zgodność terenu z podkładem geodezyjnym, a w trakcie wykonawstwa należy prowadzić kontrolną niwelację układanych przewodów celem uzyskania projektowanych spadków.

Wykopy i umocnienia

Wykopy pod rurociągi przewody grawitacyjne wykonywać w wykopach o ścianach pionowych, umocnionych palami szalunkowymi z odkładem ziemi wzdłuż wykopu, gdy pozwala na to teren lub z wywozem urobku poza rejon robót.

Układanie i obudowa kanałów

Sposób ułożenia kanałów grawitacyjnych w gruncie:

 1. minimalna grubość warstwy przykrywającej Hc= 0,8 m,
 2. w przypadku przykrycia poniżej 0,8 m w pasie drogowym stosować zabezpieczenie kanału płytą betonową z betonu B25 grubości 15 cm ułożoną na całej szerokości wykopu,
 3. minimalna grubość warstwy podsypki rurociągu Hz= 150 mm,

Jeżeli wykop zostanie przegłębiony to jego dno należy wzmocnić przez wykonanie ławy żwirowej o miąższości 0,2 m po zagęszczeniu.

Zasypka wykopów

Zasypkę wykopów wykonywać przy użyciu sypkiego gruntu miejscowego kat. I lub kat. II bez kamieni, zbryleń i korzeni lub gruntem dowiezionym. Podstawową warstwę zasypową do wysokości 0,30 m powyżej wierzch rury, prowadzić warstwami 15 – 20 cm. Dalsze zasypywanie prowadzić gruntem rodzimym z zagęszczaniem lekkim sprzętem.

Zasyp rurociągu przeprowadza się w trzech etapach:

 1.  wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń rur i armatury,
 2. po próbie szczelności rurociągu z przeprowadzeniem odnośnych badań - wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń rurociągu,
 3. zasyp wykopu do powierzchni terenu.

Rurociągi zasypywać ręcznie na wysokość 20-30 cm nad wierzch rury warstwami, ze starannym ubijaniem po obu stronach rury. Warstwa przykrywająca, która występuje od 0,2 do 1,0 m nad wierzchołkiem rury, może być zagęszczana za pomocą średniej wielkości zagęszczarek wibracyjnych. Ciężkie urządzenia zagęszczające wolno stosować dopiero przy przykryciu powyżej 1,0 m.

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określić za pomocą wskaźnika lub stopnia zagęszczenia.

Ustala się minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia:

 1. dla warstw od 0,2 m  poniżej terenu – 0,97
 2. dla warstwy do 0,2 m poniżej terenu – 1,00

Teren po wykonaniu robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

Odwodnienie wykopów

W przypadku stwierdzenia występowania wody gruntowej do ok. 0,5 m powyżej dna wykopu, należy prowadzić powierzchniowe odwodnienie wykopów za pomocą pomp zatapialnych umieszczonych w studzienkach czerpalnych. Studzienki z kręgów betonowych 800 lokalizować w najniższych punktach dna wykopu. Wodę należy odpompowywać do najbliższych rowów melioracyjnych.

Próba szczelności przewodów kanalizacyjnych

Kanalizacja sanitarna powinna być poddana badaniom w zakresie szczelność na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału sanitarnego. Próbę szczelności prowadzić zgodnie z wymogami wg. PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”.

Etapy procesu projektowego

Zapraszamy do kontaktu

Firma

Wszystkie prawa zastrzezone ©
Aqua Inżynieria 2011-2024
Polityka prywatności
i informacja o cookies

Dane firmy: do faktury

Mapa serwisu

Optymalziacja SEO: webiti.pl

Więcej o nas:

Projektowanie przyłączy, projekty sieci wodociągowych, wod-kan, dofinansowanie do ogrzewania, projekt kawka.

Zasięg działania: