mgr inż. M.ałgorzata Chętkiewicz » 721 795 721 »

Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej

Jeśli w pobliżu nieruchomości Inwestora znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzenia do niej ścieków bytowych należy zaprojektować przyłącze.

Materiał i średnice

Przyłącza kanalizacji sanitarnej najczęściej wykonane są z rur kanalizacyjnych:

 • dz 160 PVC  kielichowych łączonych na uszczelkę
 • dn 150 kamionkowych kielichowych łączonych na uszczelkę

Spadki zagłębienia

Minimalny spadek na przyłączu kanalizacji sanitarnej przy średnicy nominalne dn150 to i=1,5%.

Spadek ten zapewni samooczyszczenie się przewodu i prawidłowy odpływ ścieków bytowych z instalacji wewnętrznej.

Połączenie z siecią kanalizacji sanitarnej

Połączenie z kolektorem projektuje się przez:

 • studnię,
 • trójnik skośny pod kątem zgodnym z kierunkiem przepływu w kanale,
 • odgałęzienie nasadowe, siodło,
 • sięgacz doprowadzony do granicy działki i zaślepiony, wybudowany wraz z siecią kanalizacji sanitarnej.

Studzienki kanalizacyjne

Wymagania stawiane studzienkom kanalizacyjnym zawarte są w normie PN-B-10729.

Najczęściej projektuje się studzienki okrągłe:

 • Dn 1000 betonowe
 • Dz 425 studzienki inspekcyjne teleskopowe z tworzywa sztucznego

W przypadku braku w pobliżu sieci kanalizacji sanitarnej można zastosować inne rozwiązania:

 • Przydomowa oczyszczalnia ścieków (tutaj będzie odsyłacz do kolejnego pkt z menu),
 • Bezodpływowy szczelny zbiornik na nieczystości ciekłe- szambo.

Montaż tych urządzeń warunkują zapisy w MPZP.

W celu zaprojektowania przyłącza kanalizacji sanitarnej zaczynamy od sporządzenia koncepcji na podstawie otrzymanych od Inwestora:

 • zutu i przekroju budynku,  (głębokość ławy/płyty fundamentowej; wyjście instalacji z budynku),
 • kanu czystej mapy do celów projektowych,
 • zagospodarowanie terenu od Architekta (by uniknąć kolizji z projektowaną infrastrukturą),
 • bilansu zużycia wody (dobór średnicy przyłącza kanalizacji sanitarnej),
 • parametrów istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej- jej zagłębienie, materiał i średnica generują sposób włączenia projektowanego przyłącza.

Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej

W pierwszej kolejności geodeta wytycza trasę przyłącza kanalizacji sanitarnej. Wykopy należy wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi na całej głębokości lub szalunkami systemowymi. Szerokość wykopów dla przyłączy - 0,90 m.

Przewód należy ułożyć bezpośrednio na gruncie rodzimym lub na dobrze ubitej podsypce piaskowej o grubości 10-15 cm w zależności od rodzaju gruntu  w wykopie suchym.  Zasypkę należy wykonywać warstwowo do wysokości co najmniej 30 cm ponad wierzch rur, piasek dokładnie ubijając. Resztę wykopu można zasypać gruntem rodzimym (w przypadku wystąpienia gruntów gliniastych należy przeprowadzić całkowitą wymianę gruntu).

Przed zasypaniem wykopu przewód powinien zostać zgłoszony do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej a następnie do odbioru eksploatacyjnego przez zakład wodociągowy,

W zakładzie tym należy zawrzeć stosowna umowę.

Kanalizacja sanitarna powinna być poddana badaniom w zakresie szczelność na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału sanitarnego. Próbę szczelności należy prowadzić zgodnie z wymogami wg. PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”.

Etapy procesu projektowego

Zapraszamy do kontaktu

Firma

Wszystkie prawa zastrzezone ©
Aqua Inżynieria 2011-2023
Polityka prywatności
i informacja o cookies

Dane firmy: do faktury

Mapa serwisu

Więcej o nas:

Projektowanie przyłączy, projekty sieci wodociągowych, wod-kan, dofinansowanie do ogrzewania, projekt kawka.

Zasięg działania: